Poslanie a služba

 

V spoločenstve vnímame dve základné poslania:

Prvým je obnova úcty ku kňazstvu.

Úctu ku kňazstvu a kňazom sa usilujeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Predovšetkým sa za kňazov modlíme. Modlíme sa tiež za rehoľníkov a nové duchovné povolania. Modlíme sa za kňazov chorých, starých, zranených, pod vplyvom rôznych zlých závislostí a za rôzne iné potreby kňazov, rehoľníkov a rehoľníčiek. Ten okruh potrieb je veľmi široký.

Modlíme sa, ale snažíme sa nezostať iba pri modlitbe, ale aj prakticky pomáhať, povzbudzovať. Potom je to naša snaha rozšíriť túto službu kňazom, rehoľníkom, či službu modlitbovú a praktickú, aj medzi ostatnými veriacimi. Snaha vytvoriť na Slovensku akési veľké spoločenstvo ľudí uvedomujúcich si dôležitosť modlitieb aj praktickej pomoci kňazom a rehoľníkom. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k obnoveniu túžby mladých chlapcov po kňazstve. Chceme im modlitbou pomôcť vnímať volanie Boha do Jeho služby. A potom im vyprosiť silu urobiť rozhodnutie, teda nasledovať Božie volanie.

Druhým poslaním je evanjelizácia.

Sám Ježiš nás všetkých k nej povolal, keď povedal, aby sme šli a ohlasovali radostnú zvesť (Mk 16, 15). Nášmu spoločenstvu sú blízke jej nové formy - nová evanjelizácia, ktorú podporuje Sv. Otec Benedikt XVI. aj nedávno zriadenou Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu.

Spoločenstvo MZK organizuje od roku 2010 evanjelizačný kurz Objav Krista. Viac o kurze....

Ďalšou evanjelizačnou aktivitou sú otvorené stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov, ktoré v Šaštíne organizujeme raz za mesiac. Viac o týchto stretnutiach ....

Je to tiež účasť nášho spoločenstva na duchovných cvičeniach, či iných akciách zameraných na evanjelizáciu, na ktoré sme prizývaní.