štvrtok, 15 august 2013 09:21

Don Ľuboš Stebnický: Investujme do modlitby

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Spoločenstvo Modlitby za kňazov sa s don Ľubošom Stebnickým SDB stretlo na kurze Objav Krista, ktorý organizovali naši priatelia z Trnávky na konci roku 2012. Pri tomto kurze sme aj my mohli byť nápomocní.

Ponúkame svedectvo tohto kňaza saleziána:

Po veľkej noci sa v našej farnosti rozbehol kurz, ktorý bol pokračovaním predošlého (Objav Krista). Trval opäť 7 týždňov a jeho účastníkmi boli tento krát zástupcovia staršej i mladšej generácie, rozdelení do viacerých skupín. Na ich vedenie sa niekoľko týždňov predtým pripravovali odborne aj modlitbou vedúci, pozostávajúci z rodín a spoločenstiev našej farnosti.

Vznikol aj modlitbový tím, ktorý už pred začatím kurzu a počas neho zvolával Božie požehnanie a potrebné milosti pre všetkých.

Témy kurzu chceli účastníkov priviesť k hlbšiemu prežívaniu osobného vzťahu s Bohom i k ochote a schopnosti vydávať o tom svedectvo vo svojom okolí. Počas samotného kurzu okrem prednášok zazneli aj krásne a silné svedectvá viery, ktoré boli veľkým obohatením a povzbudením pre všetkých. Pripomínali nám, že úspech a ovocie kurzu nie je len v našich rukách a snažení, ale v Božom konaní a moci aj počas neho.

Jedným z dôležitých momentov bola celodenná duchovná obnova zhruba po polovici kurzu, na ktorej sme, ako spoločenstvo aj osobne, mohli zažiť dotyk Boha. Pre viacerých to bol milostivý čas, prinášajúci premenu postojov v srdci, ktoré dovtedy nemali silu zmeniť. Spoločná modlitba chvál, diskusie v skupinách, osobné spovede, zrieknutia sa zlého, eucharistické požehnanie, sv. omša, modlitba príhovoru sa ukázali ako mocné prostriedky pre príchod a pôsobenie Božej milosti.

Záverečné stretnutie kurzu patrilo k jedným z najkrajších. Zazneli tu od účastníkov také svedectvá zmien v ich životoch, ktoré už boli ovocím tohto kurzu. Viackrát sme sa ako vedúci modlili aj k donovi Titusovi Zemanovi, ktorý prevádzal mladých saleziánov cez Moravu do zahraničia, aby mohli slobodne študovať. Vnímali sme aj jeho príhovor, že pomohol druhým prejsť cez niečo, načo si netrúfali sami. Preto ďakujeme Bohu za všetky dary, ktoré sme dostali. I ja ako salezián ďakujem tomuto spoločenstvu, že som prežil väčšiu Božiu blízkosť počas tohto obdobia.

Chcem poďakovať tiež všetkým organizátorom – vedúcim, modlitebníkom, hudobníkom a menovite aspoň tým hlavným: Martinovi Jánošovi a sestre Mariele za ich obetavú prácu.

Každá skúsenosť nás niečomu učí. Pre mňa to bolo jednoznačne to, že aktivity a akcie budú natoľko prospešné pre druhých, nakoľko ich podporíme dobrou modlitbou v spoločenstve. Tu sa oplatí investovať najviac.

Don Ľuboš Stebnický SDB

Čítať 7839 krát