štvrtok, 09 máj 2013 09:33

František: Buďte pastiermi, nie funkcionármi

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prinášame vám homíliu Sv. Otca Františka, ktorú predniesol na sv.omši 21.4., pri ktorej udelil kňazské svätenie desiatim seminaristom z troch rímskych seminárov:

Najdrahší bratia a sestry, 

títo naši bratia a synovia boli povolaní do posvätného rádu presbyterátu.

Pozorne uvažujme, do akej služby v Cirkvi budú uvedení. Dobre vieme, že Pán Ježiš Kristus je jediný Najvyšší kňaz Nového zákona, a v ňom je zároveň celý svätý Boží ľud ustanovený za kňazský ľud. Takisto si Pán Ježiš chce spomedzi všetkých svojich učeníkov vybrať osobitne niektorých, aby verejne v Cirkvi vykonávali v jeho mene kňazskú službu pre dobro všetkých ľudí a tak pokračovali v jeho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera. 

Práve preto bol poslaný od Otca, tak poslal on sám do sveta najprv apoštolov, potom biskupov a ich nástupcov, ktorým boli nakoniec daní za spolupracovníkov práve kňazi. Oni, zjednotení v kňazskej službe, sú povolaní slúžiť Božiemu ľudu. 

Po zrelej úvahe a modlitbe sme tu teraz, aby sme ustanovili do posvätného rádu kňazstva týchto našich bratov, aby v službe Kristovi, Učiteľovi, Kňazovi a Pastierovi spolupracovali na budovaní Kristovho tela, ktorým je Cirkev v Božom ľude a Chrám Ducha Svätého. 
Budú naozaj pripodobnení Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi; to znamená, že budú vysvätení za pravých kňazov Nového zákona a táto hodnosť ich v kňazstve zjednotí s ich biskupom. Stanú sa ohlasovateľmi evanjelia, pastiermi Božieho ľudu, budú predsedať bohoslužbám, osobitne sláveniu Pánovej obety. 

Vy, najmilší bratia a synovia, ktorí máte byť povýšení do posvätného rádu presbyterátu, uvedomte si, že vykonávajúc službu posvätnej doktríny budete mať účasť na poslaní Krista, jediného Učiteľa. Neste všetkým Božie slovo, ktoré ste vy sami prijali s radosťou. Spomeňte si na svoje mamy, staré mamy, na vašich katechétov, ktorí vám odovzdali Božie slovo a vieru – dar viery – na tých, ktorí vám ho sprostredkovali. Usilovne čítajte Pánovo slovo a rozjímajte ho, aby ste verili tomu, čo ste čítali, aby ste vyučovali to, čo ste si vo viere osvojili a žili to, čo učíte. Pamätajte, že Božie slovo nie je vaším vlastníctvom: je to slovo Boha. A Cirkev je strážkyňou Božieho slova. 

Nech je starostlivosť o Boží ľud vašou doktrínou; radosť a podporovanie Kristových veriacich nech je vôňou vášho života, aby ste slovom a príkladom budovali Boží dom, ktorým je Cirkev. Budete pokračovať v Kristovom posväcujúcom diele. Prostredníctvom vašej služby, bude duchovná obeta veriacich dokonalá, pretože sa spojí s Kristovou obetou, ktorá bude skrze vaše ruky a v mene celej Cirkvi prinášaná na oltári pri slávení svätých Tajomstiev. 

Uvedomte si teda, čo robíte. Napodobňujte to, čo slávite, aby ste účasťou na Pánovej smrti a zmŕtvychvstaní niesli Kristovo umieranie na svojom tele a kráčali s ním v novosti života. Krstom pripojíte nových veriacich k Božiemu ľudu. Sviatosťou zmierenia odpustíte hriechy v Kristovom mene a v mene Cirkvi. Prosím vás dnes v mene Krista a v mene Cirkvi, neunavte sa v prejavovaní milosrdenstva. Posvätným olejom prinesiete úľavu chorým a starým: nehanbite sa prejaviť nežnosť starým ľuďom. Slávením posvätných obradov a modlitbou chvály a prosby počas dňa sa stanete hlasom Božieho ľudu i celého ľudstva.

Vo vedomí, že ste boli vybratí spomedzi ľudí pre ich dobro, aby ste sa zaoberali Božími vecami, vykonávajte Kristovo kňazské dielo v radosti a s úprimnou láskou, zameraní jedine na to, aby ste sa zapáčili Bohu a nie sebe samým. Buďte pastiermi, nie funkcionármi. Buďte sprostredkovateľmi, nie dodávateľmi. 

Účasťou na poslaní Krista, Hlavy a Pastiera, v synovskom spoločenstve s vašim biskupom, usilujte sa zjednotiť veriacich do jedinej rodiny, aby ste ich viedli k Bohu skrze Krista v Duchu Svätom. Vždy majte pred očami príklad Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a zachránil to, čo sa stratilo.

Zdroj: TK KBS
Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Čítať 6386 krát