pondelok, 01 apríl 2013 08:19

Biskupi a kňazi slávili Missa chrismatis

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Na Zelený štvrtok slávili biskupi na pamiatku ustanovenia služobného kňazstva sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Posväcujú pri nej aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Prinášame súhrn z viacerých diecéz Slovenska:

Nitrianska diecéza 

Nitra. Približne dvesto kňazov Nitrianskej diecézy sa na Zelený štvrtok predpoludním stretlo okolo jedného oltára so svojim biskupom Mons. Viliamom Judákom, aby spoločne slávili Omšu svätenia olejov. Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre bola teda opäť svedkom obnovenia kňazských sľubov, modlitieb za kňazov, za nové kňazské povolania i povzbudivých slov biskupa na adresu kňazov, diakonov, ale aj rehoľníkov i laických veriacich. 

Biskup Judák v homílii povzbudzoval kňazov k svätosti života a k úplnej oddanosti Kristovi: „Nemôžeme sa posväcovať bez toho, aby sme sa neusilovali o svätosť našich bratov a sestier. A nemôžeme sa usilovať o ich svätosť bez toho, aby sme sa najskôr neusilovali o vlastnú svätosť“. Podčiarkol, že čím viac dáva kňaz do stredu Krista a nie seba samého, tým väčšie ovocie napokon prinesie jeho úsilie. Kňazská svätosť podľa slov nitrianskeho biskupa znamená aj to, že „neohlasujeme teórie a súkromné názory, ale vieru Cirkvi, ktorej sme služobníkmi. A to samozrejme neznamená, že by sme za touto vierou nestáli celým svojim životom“. Ako príklad takéhoto postoja uviedol svätých Cyrila a Metoda. „Oni otvorene a verejne učili v to, čo verili a čím ich poverila Cirkev i to, čo zažívali pri osobnom stretnutí s Kristom“, povedal v homílii Mons. Viliam Judák.
Po skončení svätej omše mali kňazi príležitosť na neformálne stretnutie. Do svojich farností odchádzali nielen s posvätenými olejmi, ale aj s pozdravom od biskupa pre zverených veriacich. 

-----------------------------------------------------------------------

Trnavská diecéza 

Trnava. Na Zelený štvrtok dopoludnia slávili Omšu svätenia olejov v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Vo veriacimi preplnenej katedrále bol hlavným celebrantom svätej omše arcibiskup Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Spolu s ním koncelebrovali biskup Ján Orosch, apoštolský administrátor "sede vacante", emeriti - arcibiskup Ján Sokol a biskup Dominik Tóth, kňazi biskupskej kúrie, dekani a ďalších vyše sto kňazov Trnavskej arcidiecézy.

Po úvodnom pozdrave hlavného celebranta privítal apoštolský administrátor Ján Orosch v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa apoštolského nuncia na Slovensku, arcibiskupa Maria Giordanu a vyjadril radosť zo skutočnosti, že skrze jeho osobu je Trnava na tejto svätej omši spojená so samotným Svätým Otcom Františkom.

Slávnostnú homíliu predniesol apoštolský nuncius, ktorý na jej začiatku pozval prítomných k zameraniu sa na jadro liturgického slávenia Zeleného štvrtku: „Dnes svoj pohľad upierame na jeden mimoriadny dar, ktorý Kristus svojej Cirkvi zanechal: na kňazstvo, ktoré reálnym spôsobom pokračuje v uskutočňovaní toho, čo konal On sám – ohlasovať Radostnú zvesť o spáse skrze hlásanie Božieho Slova, a prinášať túto spásu ľuďom cez paschálne tajomstvo, ktoré sa vždy sprítomňuje vo vysluhovaní sviatostí.”

Ako povedal ďalej, tento dar odovzdal Ježiš Kristus apoštolom a cez nich všetkým kňazom. “Veľkosť nášho kňazstva spočíva v tom, že sme od Krista prijali poslanie mať účasť na tomto jeho veľkolepom diele”, preto apoštolský nuncius pozval všetkých prítomných kňazov, aby prijali pozvanie a objavili veľkosť tohto daru ako službu iným a to v pokračovaní Kristovho spásonosného diela v jednote so svojím biskupom.

“Na tento dar, ktorý ste dostali, buďte patrične hrdí. Nebojte sa ani ťažkostí, ktoré sú s tým spojené, dívajte sa hore: Kristus, ktorý vás povolal, je stále s vami a chce vám pomáhať na vašej ceste svojou milosťou. Naozaj sa nebojme, ani keď je to niekedy ťažké: veď Pán nás nikdy neopúšťa”, povzbudil kňazov k vytrvalosti apoštolský nuncius a dodal, že “zlo v boji s dobrom, zvykne narobiť vo svete veľa kriku - len aby ho zničilo. Ale my si buďme istí, že toto dobro nakoniec pretrvá, aj keď sa niekedy zdá, že ťahá za kratší koniec. Je veľa dobrých kňazov, ktorí svoje povolanie prežívajú naozaj v duchu viery. A takých som mal možnosť vidieť aj tu na Slovensku pri návštevách slovenských diecéz a farností. A viem, že aj vo vašej arcidiecéze je mnoho takých, ktorí bez veľkého hluku, s pokorou a častokrát s veľkými obetami, v duchu viery, bratskej spolupatričnosti, v jednote so svojim biskupom a pod jeho vedením, vykonávajú svoju kňazskú službu”.

Na záver homílie povzbudil apoštolský nuncius všetkých prítomných kňazov ešte raz k vytrvalosti a vernosti sľubom, ktoré zložili do rúk svojho svätiteľa, v čom im bude Kristus – Kňaz vždy pomáhať: “Ostaňte v jednote medzi sebou navzájom, ostaňte v jednote so svojim biskupom i so Svätým Otcom: toto je záruka dobrého naplnenia vášho kňazského poslania. A Pán, Dobrý Pastier, ktorý vás povolal k nasledovaniu, nech vás sprevádza a nech vám v tom pomáha. Zásluhy jeho vykupiteľského diela nech vo vás bohato prebývajú a nech sa stanú základom všetkých vaších pastoračných aktivít, pre dobro vás samých, i tých, ktorí vám boli zverení.”

Svätá omša pokračovala tradičným spôsobom až do momentu po modlitbe po prijímaní, keď biskup Ján Orosch prešiel spolu s prítomnými biskupmi a dekanmi k bočnému stolíku, na ktorom posvätil pripravené oleje. Dopoludňajšie slávenie Zeleného štvrtku zakončili prítomní biskupi a kňazi v priestoroch Arcibiskupského úradu malým rodinným agapé.

---------------------------------------------------------------

Banskobystrická diecéza 

Banská Bystrica. Slávnostnú Omšu svätenia olejov slávil so svojimi kňazmi na Zelený štvrtok 28. marca 2013 aj banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Na začiatku liturgie, ktorá sa konala v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 9.30 hod., privítal kňazov s vyjadrením osobitnej radosti, keďže sa takto všetci v tento kňazský deň stretávajú prvýkrát. V homílii biskup uvažoval nad odpoveďami na otázku: „Aké ovocie od nás kňazov očakáva Kristus?“ Ako povedal diecézny biskup, kňaz má prinášať ovocie v troch zásadných oblastiach: ohlasovať Krista, slúžiť Kristovi a byť verný Kristovi. Pre kňaza sú totiž typické niektoré činnosti, v ktorých ho nikto iný zastúpiť nemôže.

Kňazi si do svojich farností vzali oleje, ktoré biskup požehnal a posvätil a ktoré sa budú používať pri vysluhovaní sviatostí.

---------------------------------------------------------------

Košická eparchia

Košice. Na Veľký štvrtok dopoludnia sa kňazi Košickej eparchie stretli pri slávení božskej liturgie v katedrále, aby tak vyjadrili svoju vďaku za milosť kňazstva a vzájomnú jednotu. V úvode vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil antimenziony, t.j. plátna, v ktorých sú zašité relikvie a slúžia sa na nich sväté liturgie. V kázni vladyka upriamil pozornosť na Kristovo gesto pokory a služby pri umývaní nôh učeníkom. Na príklade Svätého Otca Františka aplikoval pokoru a skromnosť pri kňazskej činnosti, ktorá sa prirodzene nezaobíde bez moci. Kňazom však pripomenul, aby moc vysviacky využívali vždy s láskou a tam, kde je to potrebné. Pritom majú byť neustále duchovne spojení s Kristom, bez ktorého prítomnosti pastoračné aktivity zlyhávajú.

Počas sv. liturgie vladyka posvätil aj myro – matériu na vysluhovanie tajomstva myropomazania. Jedinečným úkonom liturgie Veľkého štvrtka je umývanie nôh. Vladyka Milan počas spevu Jánovho evanjelia symbolicky umyl nohy dvanástim kňazom sobranského protopresbyterátu. Ide o sprítomnenie gesta najvyššej pokory, ktoré Kristus ukázal pri konci svojho pozemského života ako odkaz pre všetky obdobia existencie Cirkvi . Bohatú liturgiu ukončilo mnohoľitstvije Svätému Otcovi a všetkým rádom duchovenstva i veriacich. Potešiteľné je, že napriek nepriaznivému počasiu sa slávenia zúčastnil veľký počet kňazov.

Zdroj: TK KBS - Michal Hospodár, Dušan Rončák, Arcib.úrad Trnava, Miroslav Lyko

Čítať 7124 krát