piatok, 24 august 2012 12:51

Kongregácia pre klérus ocenila vznik SAK-u

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Spišská Kapitula 23. augusta (TK KBS) - Vznik Spolku adorujúcich kňazov ocenila Kongregácia pre klérus. Vyplýva to z listu, ktorý adresoval spišskému biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi prefekt Kongregácie kardinál Mauro Piacenza. List prečítal v stredu počas večernej eucharistickej adorácie v programe XVI. ročníka medzinárodného sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule podsekretár Kongregácie Mons. Antonio Neri.

Gratulačný list Spolku adorujúcich kňazov (v plnom znení)

Vo Vatikáne 4. augusta 2012
sv. Ján Mária Vianey

Excelencia,

naše dikastérium dostalo informáciu, že vo Vašej diecéze vznikol Spolok adorujúcich kňazov, ktorého cieľom je posväcovanie vlastných členov i celého kléru prostredníctvom osobnej a spoločnej eucharistickej adorácie.

Rád by som vyjadril svoju úprimnú radosť z tejto vynikajúcej, blahodarnej iniciatívy, ktorá je v plnom súlade s autentickou obnovou života kňazov, ku ktorej viac ráz vyzýval Svätý Otec Benedikt XVI. a ktorú si všetci tak vrúcne želáme.

Postaviť do centra kňazského života slávené a adorované eucharistické tajomstvo znamená skutočne uznávať živú a opravdivú Božiu prítomnosť vo svete a stať sa nástrojom na to, aby ju aj iní uznávali. Kňazská služba, ktorá je zakorenená vo vôli nášho Pána Ježiša Krista spájať sa vo svojom spásnom a zmierujúcom konaní s tými, ktorých povoláva, nachádza totiž svoje špecifické a nevyhnutné naplnenie vo vykonávaní úlohy posväcovania (munus sanctificandi). Vychádzať z modlitby znamená vychádzať z jediného postoja, ktorý je skutočne reformátorský a ktorý Cirkev vždy s uznaním rešpektovala; znamená to kráčať po ceste, po ktorej kráčali počas stáročí svätci a tak podstatnou mierou prispievali ku skutočnému príchodu Božieho kráľovstva na tento svet.

Každodenný záväzok zotrvať určitý čas v eucharistickej adorácii, „pobudnúť“ pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, a raz týždenne sa venovať spoločnej adorácii v atmosfére večeradla, spolu s našou Matkou, „eucharistickou“ ženou, postupne premení samotný život kňazov patriacich do tohto spolku a nepochybne ovplyvní aj plodnosť ich služby, ktorá musí ostať verná vlastnej identite; tej identite, ktorá je vtlačená v tajomstve vykúpenia, v tajomstve Eucharistie.

Ako nedávno povedal Svätý Otec Benedikt XVI.: „Ak spoločne zotrváme v dlhšom tichu pred Pánom prítomným v Oltárnej Sviatosti, bude to jedna z našich najautentickejších skúseností, že tvoríme Cirkev. (...) Spoločenstvo a kontempláciu nemožno oddeliť, idú ruka v ruke. Skutočne komunikovať s druhou osobou znamená, že ju musím poznať, musím vedieť stáť ticho v jej blízkosti, počúvať ju, hľadieť na ňu s láskou. Skutočná láska a skutočné priateľstvo žije vždy zo vzájomných pohľadov, z intenzívneho a výrečného ticha, plného rešpektu a úcty, takže sa stretnutie prežíva hlboko a osobne“ (Homília na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 7. jún 2012).

V adorácii sa teda autentickým spôsobom uskutočňuje tak podstata Cirkvi, ako aj podstata kňazstva a zoči-voči eucharistickej prítomnosti Vzkrieseného je možné každé obrátenie, pochopenie a prijatie každého nového daru a otvorenie každého „nového horizontu“.

Preto z celého srdca povzbudzujem kňazov, ktorí sa už stali členmi tohto spolku, aby pokračovali v tomto záslužnom úsilí a pozývam ich, aby so svätou a odôvodnenou horlivosťou šírili túto iniciatívu, aby sa k nej pripojil čo najväčší počet ich spolubratov z tejto diecézy, ako aj z celej krajiny, a poslúžili tak šíreniu eucharistickej adorácie, modlitieb za Svätého Otca a za biskupov, v skutočnom a oddanom spoločenstve s ním. Potom nenechá na seba dlho čakať ovocie svätosti, spolu s požehnaním svätých a početných povolaní na služobné kňazstvo, pretože v adorácii sa nevyhnutne uznáva Pán ako autentický a jediný vychovávateľ nášho svedomia, nevyčerpateľný prameň nového misijného nadšenia a prostredníctvom Ducha Svätého opravdivý „reformátor“ života Cirkvi. O to prosíme zvlášť vo svetle 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré sa blíži.

Najnaliehavejšou a nevyhnutnou úlohou pre oživenie viery a vitality náboženského života vo víre sekularizácie je formácia a svätosť duchovných pastierov. Iba tak môže skutočne prebehnúť nová evanjelizácia.

Zverujúc rozvoj Vašej blahodarnej iniciatívy blahoslavenej Panne Márii, Matke kňazov, Vás ubezpečujem o svojej modlitbe, a keďže sa aj ja duchovne cítim byť „členom“ Vášho spolku, prosím Vás, aby ste obetovali všetky obety a pokánie, každú činnosť a modlitbu za tú najdôležitejšiu vec, za posväcovanie kňazov.

S intenzívnym pocitom spolupatričnosti
kardinál Mauro Piacenza,
Prefekt

________________________

Jeho Excelencii
Mons. Štefanovi Sečkovi
Spišskému biskupovi

Čítať 5156 krát